Privacybeleid

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Doeleinde van deze procedure.

Théa Pharma B.V., (“Thea”) respecteert de persoonsgegevens van gebruikers van de Site, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving (met name de Europese verordening (EU) 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming of afgekort: AVG).

Thea heeft dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens opgesteld om u te informeren over zijn praktijken betreffende het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt wanneer u de site bezoekt, en om u te wijzen op uw rechten met betrekking tot het gebruik dat wordt gemaakt van uw persoonsgegevens.

Zorg ervoor dat u zich volledig bewust bent van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, voordat u in de context van de site informatie gebruikt of verstrekt. Door de site te openen, erkent u dat u de algemene voorwaarden van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt begrepen en geaccepteerd.

Persoonsgegevens verwerkt door Thea

 • Gegevens verzameld via het registratieformulier:

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt door Thea, als verwerkingsverantwoordelijke, met als doel het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor uw registratie voor het evenement. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, dat bestaat uit een goed beheer van uw registratie en van de organisatie van het evenement, evenals de naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief de transparantie van links.

 • Gegevens verzameld via cookies

De site bewaart het spoor van uw gebruikersgegevens, zoals het bronadres van waaruit het verzoek om de pagina te raadplegen voortkomt (met andere woorden uw IP-adres, uw domeinnaam), de datum en het tijdstip van uw verzoek om de pagina te raadplegen, de referentie-website (indien aanwezig) en andere parameters (zoals: zoekcriteria) die zijn opgenomen in uw URL (Uniform Resource Locator). Wij gebruiken deze gegevens om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de site in het algemeen en om te bepalen welke onderdelen van de site de voorkeur hebben van gebruikers (bijvoorbeeld: op basis van het aantal bezoeken aan deze onderdelen). Deze informatie wordt ingevoerd in archiefdossiers en gebruikt door Thea voor zijn statistische rapporten.

 • Gegevens verzameld via onze contactadressen

Thea vermeldt op zijn site verschillende manieren waarop u contact met ons kunt opnemen voor een verzoek om informatie of als onderdeel van de waakzaamheid ten opzichte van onze producten (adres, telefoon of e-mailadres).

Als u binnen deze context contact opneemt met Thea, kunnen sommige persoonsgegevens over u worden verwerkt om op uw verzoek te reageren of om de informatie te verzamelen die nodig is om de waakzaamheid ten opzichte van onze producten te beheren en met name uw voor- en achternaam, e-mailadres en de reden voor uw verzoek.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 • Gegevens verzameld […]:

Ontvangers van uw persoonsgegevens. 

De ontvangers van de verzamelde gegevens zijn de sitebeheerders en het bevoegd personeel van Thea, de gelieerde ondernemingen van Thea en de moedermaatschappij van Thea, evenals onderaannemers die door Thea zijn gemachtigd waarop het bedrijf een beroep kan doen, en de verschillende partners die deelnemen aan de organisatie van het evenement.

Beveiliging en kwaliteit van informatie.

Er worden voorzorgsmaatregelen genomen voor het beschermen van uw persoonsgegevens die worden verstrekt aan deze site en die worden gebruikt in overeenstemming met het huidige beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Naast bescherming van technische aard gebruiken we ook fysieke controles en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. We kunnen echter geen volledige beveiliging hiervan garanderen in het geval dat derden mogelijk proberen onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of transmissies via het internet te onderscheppen.

Toepassing van de wet.

We kunnen worden verplicht om informatie over u openbaar te maken aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet, de rechtbanken of regelgevende authoriteiten. Thea zal meewerken aan en reageren op dergelijke verzoeken overeenkomstig de wet, en zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de aanvrager de gevoelige aard van de gegevens die hij/zij ontvangt, begrijpt. Bij deze behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om samen te werken met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en andere informatie.

U hebt de volgende rechten, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn gesteld door de AVG:

 1. recht van inzage: u kunt informatie ontvangen over gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens;
 2. recht op rectificatie: u kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of voltooiing van onvolledige gegevens;
 3. recht op gegevenswissing (“recht op vergeteldheid”): u kunt verzoeken om het wissen van persoonsgegevens en, in het geval dat de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, andere verwerkingsverantwoordelijken informeren over het verzoek om gegevenswissing;
 4. recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de gegevensverwerking;
 5. recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en verzoeken om de overdracht van dergelijke gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 6. recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen gegevensverwerking om deze te stoppen;
 7. recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: u kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit als u bepaalde gegevensverwerking als een inbreuk op de AVG beschouwt.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Thea:

 • per e-mail: privacy.netherlands@theapharma.com
 • per post: Théa Pharma B.V., Mollerusweg 82B, 2031BZ Haarlem, Nederland. : Privacyverzoek.

Onze functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden op: dpo@theapharma.com of per post: Laboratoires Théa S.A.S., Privacyverzoek, Z.I. du Brézet, 12 rue Louis Blériot, 63100 Clermont-Ferrand, Frankrijk. Voor meer informatie kunt u de website van de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens bezoeken. U kunt ook een klacht indienen bij de bovengenoemde bevoegde autoriteit.

Versie d.d. [@] 2019